Menu

چای در زبان های مختلف

چای در زبانهای مختلف به اسامی متفاوتی خوانده می شود، که عموما از دو کلمه چینی Cha و Tva گرفته شده است.