Menu

قرعه کشی استانی جشنواره سپاس از مصرف کنندگان چای دبش

برای شرکت در جشنواره استانی چای دبش در مرحله اول ،فقط متولدین استان های خراسان رضوی ،خراسان شمالی وخراسان  جنوبی با ارسال  کد 14 رقمی به سامانه 100026511 در قرعه کشی استان خراسان نیز شرکت داده می شوند. جایزه این استان به افراد استان های دیگر تعلق نمی گیرد. شرکت در این قرعه کشی امکان شرکت در قرعه کشی کشوری را از بین نمی برد و هموطنان عزیز می توانند همان کد 14 رقمی را به سامانه 300026 ارسال نمایند و در قرعه کشی کشوری نیز شرکت کنند.